Lumina gândului lui Dumnezeu a odrăslit POMUL CREATIEI .

Din roua expresiei Sale au înflorit Muzica şi Poezia .

Surâsul său a dat mireasmă înţelepciunii şi sfinţeniei , ca frumuseţe absolută .

Omul este un dar de la Dumnezeu , Poetul fiind sublima Sa minune .

Doar iubind ca Dumnezeu , poetul este Poet , iar poezia sa frumoasă ca un psalm.

Bunul Dumnezeu a pus în plămada THRACO-DACO-ROMÂNĂ cultul pentru Frumosul absolut : Eroul , Martirul ,Monahul ,Preotul ,Poetul, Artistul, Dascălul, Istoricul, Rapsodul .

Toată Creaţia lui Dumnezeu poartă floarea Sfântului Duh.

Parfumul sublimei FLORI a Duhului Sfânt este desigur şi deplin Rugăciunea .

În ea îşi află izvorul toate Darurile Creaţiei .

Sfântul Duh Insuşi este RUGACIUNEA absolută.Rugăciunea (Imnul -Psalmul ) luminează toate simţurile inimii , toate mişcările minţii, toate cugetele sufletului .

Cântări şi laude-nălţăm

Noi, Ţie Unuia

Primindu-l cu psalme şi ramuri

Plecaţi-vă neamuri,

Cântând Aleluia!

Christos a înviat din morţi,

Cu cetele sfinte,

Cu moartea pre moarte călcând-o.

Lumina ducând-o

Celor din morminte!

Mihai Eminescu

Dumnezeu, ne-a dăruit în ultimii anii bucuria, ca din sufletul şi înţelepciunea unor demni români, să răsară ADEVARUL –EMINESCU , astfel încât, oricine se aşează la studiu cu dorinţa curată de a afla şi a înţelege cine a fost cu adevărat Mihai Eminescu să poată discerne singur, ocolind cu grijă mistificarea, cel mai adesea interesată, dar şi graţie lipsei de interes în studiul izvoarelor documentare, precum şi aroganţa cea ascunzătoare de prostie şi ipocrizie a altora.

<<Privind în urmă, prin ani, spre demersurile dr. Ovidiu Vuia, cel ce a scris cu atâta curaj, şi mai ales ştiinţific, despre boala şi moartea Poetului, răsturnând teorii de mult împământenite, instrumentându-şi în axul fiinţei proprii, ca elemente decisive, profesiunea de medic specialist, cea de cercetător şi, totodată, şi de exeget literar, de creator artist – credinţa că şi patria dar şi Dmnezeu cere ca românii să facă lumină în acest caz, trebuie să recunoaştem ofranda supremă spre care a tins gestul său. Dacă cartea lui Ovidiu Vuia a stârnit şi stârneşte multe controverse, critici de tot felul, important rămâne faptul că s-a încercat şi se încearcă alungarea acelei tăceri ruşinoase aşternute peste moartea şi cauzele reale ale ei în cazul marelui Poet.>>(PROLEGOMENE LA SPIRITUL ÎN CARE CREŞTEM-Prof. Univ. Dr. Ioan ŢEPELEA- Revista AGERO )

Complex, dominat de acurateţea ştiinţifică a specialistului, încununând un mare efort de documentare trecut cu modestie în plan secundar, studiul domnului dr.docent medic Ovidiu Vuia, reuşeşte, după mai bine de un secol să spulbere definitiv dureroasa poveste a Geniului, lovit de < complementara > nebunie.

Au fost destui cei care au construit imaginea < Românului Absolut > ( aşa cum l-a numit pe Eminescu, inegalabilul senior al culturii româneşti, Petre Ţuţea ) prin creionarea unei hilare imagini duble, în permanentă mişcare şi reconturare, între < accidentul > talentului –genial şi călătoria în neant a unei minţi, ce nu-şi poate stăpânii propria genialitate.

Şi, din păcate, am fost cu mult mai mulţi, noi, cei care am acceptat drept adevăr această formidabilă minciună deoarece, pentru majoritatea românilor primul contact cu opera eminesciană s-a făcut prin intermediul programei şcolare, iar şcoala românească era sclavul minciunii generale.

Faptul că, şi în acest moment, manualele şcolare nu oferă tinerei generaţii posibilitatea de a se informa corect cu privire nu numai la opera completă eminesciană, ci şi la alte extrem de multe aspecte asupra cărora cercetări recente au modificat, uneori chiar desfiinţându-le complet, adevărate mituri mincinoase, clişee false, este de o dureroasă şi extrem de importantă actualitate.

Manipularea conştiinţei copilului, a tânărului prin oferirea cu bună ştiinţă, în şcoală a unor informaţii care, dacă nu sunt false sunt cu grijă prelucrate pentru a conduce la un anumit mod de a înţelege mesajul, este în prezenta epocă modernă una dintre cele mai puternice arme, folosită cu ştiinţă sau doar din ignoranţă şi inerţie, dar care poate conduce la o catasfrofă intelectuală de proporţi, cu nimic mai puţin dăunătoare decât zecile de ani de < spălare a conştiinţelor > din perioada socialistă.

Din fericire, din acestă sforţare de a reduce inteligenţa românească la simpli receptori de manele-intelectuale, s-a născut firesc reacţia sănătoasă de revoltă ce a condus la afirmarea unor excelenţi scriitori, analişti tineri , loviţi de Dumnezeu cu darul geniului, care mă fac să cred, în acest moment, într- o nouă ridicare a culturii naţionale româneşti.

Respectul cu care ne îndreptăm astăzi spre înţelegerea şi aducerea la lumină a adevărurilor legate de mediul social ce avea să-şi pună ampreta în mod esenţial asupra creaţiilor ultimului secol , pe care îl putem numii pe bună dreptate < secolul marilor poeţi români > şi pentru care Mihai Eminescu este nu numai deschizător de drum, dar în mod profetic şi deschizător al căii sacrificiului de sine pentru rămânerea Neamului românesc sub acoperământul Harului Divin, mă îndreptăţeşte să cred că jertfa lor, încă cu neînţeleasă poticnire , începe să primească locul binemeritat în istoria culturii româneşti.

Mă plec cu bucurie şi admiraţie, dar şi cu recunoştinţă de român, în faţa efortului făcut de domnul doctor în economie, RADU MIHAI CRISAN, concretizat în mai multe studii dedicate personalităţii complexe a lui Mihai Eminescu, ca publicist şi analist politic şi economic, cel mai recent dintre ele < EMINESCU POLITIC > , Editura TIBO, 2007 fiind dăruită de autor, ( încă o dovadă că adevărata elită intelectuală românescă nu a fost şi nu este dominată doar de meschinul interes financiar ), pe suport electronic tuturor acelora ce doresc să o studieze.

Cu siguranţă, dezbaterea iniţiată de Radu Mihai Crişan va continua mult timp deoarece, formidabila culegere de texte economice şi politice ale celui ce avea să deschidă în mod inegalabil seria personalităţilor româneşti complexe, Mihai Eminescu, a fost până în acest moment puţin cunoscută, şi din păcate, supusă interesului politic de a nu se cunoaşte.

După citirea volumului amintit , m-am surprins zâmbind, ascultând întâmplător la radio răspunsul unui cunoscut analist politic, precum că < din păcate analizele politice ale poetului Mihai Eminescu , sunt departe de se ridica la nivelul poeziilor, şi de fapt ele au fost contrazise de viaţă în totalitate.> Rapid, mi-au răsărit în minte binecunoscutele sale versuri :< E uşor a scrie versuri/ Când nimic nu ai a spune … >, deoarece era evident că respectivul nu avusese timpul necesar să citească şi opera publicistică a celui mai mare jurnalist cu siguranţă a epocii sale, dar care poate rivaliza oricând, prin universalitatea analizelor sale cu oricare jurnalist modern.Apoi, din cotlonul în care încerc în permanenţă să ascund hidoasa imagine a Conspiraţiei împotriva neamului şi culturii româneşti, a ieşit învingător , cu un zâmbet ipocrit atotstăpânitor, gândul că onorabilul meu contemporan, analist şi jurnalist consacrat, ştie adevărul la fel de bine ca orice truditor pe ogorul culturii româneşti, dar că, aşa trebuia să sune răspunsul, cel primit prin unda radio, în milioane de suflete de români curaţi care cu bună credinţă , ascultă şi cred , de secole, ceea ce le spun domnii învăţaţi , de la oraş.

Este cred, motivul pentru care, simt nevoia să mă plec şi în acest an, cu aceeaşi pietate şi dragoste,în ajunul aniversării naşterii Luceafărului românilor, în faţa OMULUI , a ROMÂNULUI dar , mai ales, în faţa LUPTĂTORULUI naţional Mihai Eminescu, lăsând să prindă viaţă un strigăt de revoltă şi o chemare la luptă !

Să facem, toţi cei care simţim că trăim graţie ancorării conştiinţei noastre în Sfânţitul Pământ de jertfa POETILOR purtători ai CRUCII NEAMULUI ROMÂNESC din anul 2008 , ANUL ADEVĂRULUI pentru cultura şi poezia românescă !

Să aducem, jertfa lor, ce le-a încununat geniul , din întunericul necunoaşterii în lumina Soarelui pentru a cărei răsărire în fiecare vlăstar al neamului românesc s-au sacrificat !

Să-i cunoaştem, pe cei ce aveau să-i cinstească inegalabilului Mihai Eminescu talentul şi formidabila iubire făţă de neamul său, românesc , prin propriul lor talent, dar şi prin sacrificiul pentru păstrarea fiinţei naţionale, dictat de testamentul eminescian :

<Singura raţiune de a fi a acestui stat, pentru noi,este naţionalitatea lui românească. Dacă e vorba ca acest stat să înceteze de-a fi românesc, atunci o spunem drept că ne este cumplit de indiferentă soarta pământului lui.>( Mihai Eminescu

Mihai Eminescu, George Coşbuc, Lucian Blaga, Octavian Goga, Aron Cotruş, Alexandru Mateievici, Nicolae Labiş, Ion Barbu, Ion Pillat, Radu Gyr, Andrei Ciurunga, Nichifor Crainic, Zorica Laţscu- Maica Teodosia, Sandu Tudor- ieroschimonah Daniil, Traian Dorz, Ioan Alexandru, Vasile Militaru, Constantin–Aurel Dragodan, Virgil Mateiaş, Valeriu Anania- Mitropolit Bartolomeu, Constantin Oprişan, Valeriu Gafencu, Ionel Zeană, Sergiu Grossu,Vasile Blănaru- Flamură, Virgil Maxim, Vasile Voiculescu,Zahu Pană, Ion Omescu, Mihai Buracu, Aurelian Guţă, Dumitru Oniga, Vasile Pânzaru, Pan Vizirescu, Virgil Vasiliu, Eugenia Adams- Mureşanu, Dumitru Bacu, Radu Budişteanu, Simion Lefter,Sfântul Ioan- Iacob Hozevitul, au ars alimentând cu propriile lor vieţi tinere Rugul Aprins al demnităţii neamului românesc.

Fiecare dintre noi, de la simplul cititor al cuvântului scris de EI, aleşii să sfinţească jertfelnic fiinţa neamului românesc cu talentul lor, la toţi cei care prin trudă şi talent sunt demni purtători ai flăcării culturii româneşti avem datoria să aducem alături de noi, în viaţa de zi cu zi, dulcea şi nobila povară a geniului lor, Poezia. Vom fi cu siguranţă mai puţin singuri şi mult mai puternici în lupta pentru existenţa noastră, pentru că Ei ne vor arăta Calea spre ADEVĂR şi MÂNTUIRE .

< Te-au slăvit în cărţi şi în poeme/şi te-au înălţat iconostas,/ca să fulgeri tânăr peste vreme, cu vecii de cremene sub pas.// Te-au crezut:gigantic Sfarmă-Piatră/care sparge piscul viforos,/şi fierar înfierbântat, pe vatră,/vorbele călite sub baros.// Împărat, ţi-au cris pe tâmple steme./Făt-Frumos,ţi-au pus în mâini hanger./ Şi-au cules,, din mâna ta, blesteme,/ viscole şi răzvrătiri în cer…// Ci, netrebnic, eu adulmec zării/paşii tăi pe unde te-au fost dus/ şi-nsetat pe drumurile Ţării /dibui urma ta de blând Iisus.//Caut picurii de sânge, neşterşi încă,/ ai crucificării pe furtuni / şi sărut lumina lor adâncă/ şi-i ating cu mâni de rugăciuni.//… Nu, tu nu eşti meşterul, nici cneazul,/ nu eşti înstelatul împărat./ Sfâşiat ţi-i pieptul şi obrazul,/tu eşi marele însângerat !//

Te-ncrustăm, zadarnic, în agată/şi-n icoane noi pe flori de crin./Crinii nu vor stinge, niciodată,/ umbrele cununilor de spini.// Eu nu-ţi pipăi steme şi nici laur…/Numai rănile mă plec şi ţi-le strâng/ şi le fac medalii mari de aur, -/ în genunchi, le-nchid în inimă şi plâng.> ( Baladă pentru Eminescu- Radu Gyr, „Convorbiri literare” 15 Iunie 1939, la aniversarea a 50 de ani de la moartea lui Mihai Eminescu ).

Radu Gyr, cel de-al doilea poet de geniu al neamului, avea să păşească implacabil pe aceeaşi cale a sacrificiului de sine pentru neamul său, avea să îmbrace aceeaşi cămăşă a luptătorului jurnalist şi să suporte cumplita povară a celor peste 20 de ani de întemniţare politică. Şi asemeni lui au fost toţi cei amintiţi de mine.

Vă chem, pentru ca împreună să facem un necesar pas pe calea demnă a recunoaşterii LOR de către noi, cei mulţi şi anonimi moştenitori ai testamentelor lor, pentru a-i omagia cunoscându-i !

Cenaclul VALAHIA MARE aşteaptă să-i fiţi alături în acest an pentru a răspunde împreună la întrebarea poetului –martir, Nichifor Crainic :

<< UNDE SUNT CEI CARE NU MAI SUNT ? >>

dar mai ales << CINE SUNT CEI CARE AU FOST SI SUNT ? >>

prof. drd. GHEORGHE CONSTANTIN NISTOROIU

Reclame

Revista IOSIF VULCAN, ediţia on-line

" Revista de arta si cultura IOSIF VULCAN " este fondata de scriitorul IOAN MICLAU , din Australia , si apare in editia "pe hartie " avand ca editor BIBLIOTECA " MIHAI EMINESCU" din Cringilla , Australia . Editia on-line este realizata prin colaborarea dintre Biblioteca " Mihai Eminescu" ,Cringilla, Australia, si ARP- ASOCIATIA ROMANA PENTRU PATRIMONIU , Bucuresti -Romania . **** Director : IOAN MICLAU

========================== REDACTIA - contacte aici >>>>> _____________________________ _____________________________

IMAGINE DIN BIBLIOTECA „MIHAI EMINESCU“, CRINGILLA, AUSTRALIA

EDITORIAL de IOAN MICLĂU

ADEVARUL STRALUCESTE CA AURUL ====================== Adevarul straluceste ca aurul pierdut prin noroiul strazii.Furtuna, ploaia si vantul nu fac altceva decat sa spele suprafata obiectului de aur, scotand si mai mult in evidenta stralucirea acestuia. Asa vad eu in aceste revolte sociale internationale actuale, iesind la suprafata stralucind, adevarul adevaratei istorii a Romanilor. Ce mare si drept este Dumnezeu ! Indemnul la a scrie aceste randuri, recunosc, are la origini doua surse : a) Scrierea profesorului Gheorghe Constantin Nistoroiu, sub genericul : “Respect crestin fata de proprietate dar responsabilitate sacra fata de Mostenirea Neamului”.>>continuare>> ======================= VINA DE A FI POET "Numai pomul dezradacinat stie gustul pamantului de acasa; numai omul dus peste mari si tari stie cat de grea este povara dorului de Tara; numai poetul arde ca o torta, in fiecare zi, in fiecare noapte. Nu stiu daca I.Miclau si-a luat tarana din gradina casei parintesti, ca sa-si inveleasca trupul cu ea cand o fi sa fie. Sunt sigur, insa, ca a luat cu sine atatea amintiri, cat sa-i ajunga pentru o vesnicie. Isi inveseleste sufletul cu ele, cand il patrunde frigul strainatatii; isi oblojeste ranile ce i le fac sagetile singuratatii; isi sterge lacrimile dorului, isi doineste neimplinirile si putinele bucurii ale vietii. Si toate astea le rabda cu stoicism, stiind ca astfel isi ispaseste vina de a fi POET." (Pr. Prof.Dr. Al. Stanciulescu-Barda) ____________________________ UN FILM DE BEN TODICA DESPRE UN POET ROMAN LA ANTIPOZI Todica - Poetul IOAN MICLAU - carti, pasari si vazduhul -ep1 ============================ Todica - Poetul IOAN MICLAU - Carti...- versiune ptr.TV -ep2 ============================

Revista IOSIF VULCAN, ediţia on-line

_______________________________

TEME, RUBRICI ŞI AUTORI

15 Februarie 2007: DE ASTĂZI, REVISTA „IOSIF VULCAN“ APARE ON-LINE ŞI VA FI CITITĂ ÎN TOATĂ LUMEA!

De la Biblioteca Romaneasca "MIHAI EMINESCU" Wollongong, N.S.W Incepand cu luna februarie,2007, cititorii Revistei de Arta si Cultura "IOSIF VULCAN" vor putea ceti revista pe internet-on-line, gratuit. Revista apare prin voluntariat, devenind astfel accesibila cititorilor romani de pretutindeni in lume. Se alatura prin conceptie si servicii "SPIRITULUI ROMANESC" revista romanilor din AUSTRALIA, revistei "ANTIPOZI", precum si buchetului de Publicatii on-line, (25 la numar) ale ASOCIATIEI ROMANE PENTRU PATRIMONIU- ROMANIA. Revista "IOSIF VULCAN" poate fi accesata la adresa: www.revistaiosifvulcan.vordpress.com Numai cu cativa ani in urma era de neinchipuit o asemenea posibilitate de extensie a culturii si expresiei romanesti, dar iata ca astazi este posibil. Doamne ajuta ! Lucrarile dumneavoastra pot fi primite la adresa de e-mail:ioan@internode.on.net Scriitor : Ioan MICLAU

DUPĂ ZECE ANI…

…AM LEGAT PRIN ACEASTĂ REVISTĂ, O CALE ÎNSPRE INFINITUL LITERATURII ŞI CULTURII ROMÂNILOR DIN LUME!… Considerându-mă întrutotul aparţinător comunităţii româneşti din Australia, continuându-mi chemările mele înspre artele frumoase, române şi universale, voi continua a fi în serviciul acestora, a cărţii româneşti prin modesta biblioteca „Minai Eminescu”, şi prin cărţile ce aşteaptă în minte-mi, ieşirea în lume! Din motive de vârstă şi sănătate, însă dornic de a scrie ceea ce mai am viu în cutiuţa imaginaţiei mele şi a nu le duce cu mine în mormânt, mă sfătuie gândul, aud un îndemn interior: lasă calea tinerei generaţii ce vine, a duce mai departe gazetariile şi revistele literare, după orientările şi visele lor de continuitate şi existenţialitate a acestei frumoase naţii române!”

De un deceniu am editat această Revistă de Artă şi Cultură „IOSIF VULCAN”, adică 10 ani, şlefuind-o şi îngrijind-o spre a duce cititorilor cele mai curate, sfinte sentimente, de iubire a tot ceea ce este frumos şi uman. Să nu uităm Limba, cântecul, dansul, credinţa, simbolurile acestui neam din care ne tragem, al Românilor.

Mulţumesc tuturor celor ce m-au susţinut, fie prin sfat şi contribuţii, fie prin critici sau derâderi, căci recunoşteam prin ştiinţa mea luminată de Dumnezeu, a iubii fiinţa omenească aşa cum a creat-o pe fiecare în parte!

Deci cu mândrie şi speranţe în tinerimea noastră română dornică de viaţă şi viitor, las drum viselor lor, nu fac ruptură ci am legat prin această revistă o cale înspre infinitul Literaturii şi Culturii Neamului Românesc!

IOAN MICLAU din GEPIU, AUSTRALIA – 31 Decembrie 2006 / 1 Ianuarie 2007 (Cu lacrimi – IM)

=====================

AGENDA PRIMILOR PAŞI!

============================ ________________________ Biblioteca "MIHAI EMINESCU" -2006 13 McGovern Street, Cringila, N.S.W, 2502 - AUSTRALIA ________________________ Biblioteca " Mihai Eminescu " a fost declarata constituita la data de 25 Septembrie , 1996 , cu programul de deschidere si servire a cititorilor incepand cu dimineata zilei de 26 , ceea ce corespundea festiv si cu istoricul eveniment (mai putin cunoscut ) , Septembrie 1851 , cand Emigratia romana adera la Comitetul european de la Londra, reprezentantul ei fiind D .Bratianu. Deci, idee a unei unitati a emigratiei romane are radacini istorice. Biblioteca este o investitie privata a familiei Ioan si Florica MICLAU dar este de serviciu public pentru comunitatea romaneasca , pentru imprumut de carti cititorilor romani, cu deplina gratuitate pentru servicii. Inceputul a fost modest, si numai din drag comunitar, pentru etnia romana mai putin numeroasa in zona la acel timp, care sa poata gasi undeva o carte romaneasca, pentru citit. Treptat biblioteca s - a imbogatit prin noi carti cumparate de familia Miclau. Pastram pe agenda istoricului bibliotecii si ajutorul dat de familiile de romani din Australia care au donat carti, precum si precum si pe cele primite din partea unor vizitatori romani prin intermediul Ambasadei Romane din Canberra. Biblioteci judetene din Romania, respectiv, Oradea-Bihor, Cluj-Napoca, chiar de la Arhivele nationale ale Romaniei, carti de mare valoare cum sunt: "Romania . Evolutie in Timp si Spatiu" , "Romania in Documente si Album" La timpul respectiv am multumit tuturor celor ce ne-au intins o mana de ajutor cu o carte romaneasca, si le multumim si azi, in al 12-lea an de existenta. Aprecierile cititorilor au fost intotdeauna publicate in filele Revistei "Iosif Vulcan", aparuta si aceasta in anii 1997, ca o necesitate si tocmai pe fondalul acestei biblioteci. Viitorul bibliotecii acesteea, nu poate fi decat frumos, deoarece odata existenta, aceasta eventual isi poate schimba adresa dar nu serviciile. Co-proprietar de perspectiva in timp deci, speram a fi tocmai fiica noastra Tincuta Miclau, actualmente studiind pentru a doua Diploma universitara aici in Australia, avand deja versuri publicate, deci o tanara speranta prin care biblioteca va supravietii negresit. Bibliotecar Ioan MICLAU AUSTRALIA

„NESTORUL PRESEI ROMANESTI ”

Se împlineste in acest an 2007 un secol de la trecerea în eternitate a lui Iosif Vulcan, om de cultură de o importanţă deosebită pentru epoca sa, „Nestorul presei româneşti”, cum avea să fie numit de un exeget. Manifestările dedicate acestuia, consacrate evenimentului şi organizate în judeţul Bihor, au fost multiple şi cuprinzătoare pentru întreaga activitate a acestui om de cultură. >prof.>Iosif Popa >>

===================== ________________________

IDEI , INITIATIVE SI CHIPURI DE LA ROMANII- AUSTRALIENI

===================== O Actiune ce se cere a fi pornita de urgenta si fara un timp determinat: “Inventarierea cartii romanesti vechi! Aceasta actiune are la baza o idee mare, care aminteste de acea arheologie lingvistica atat de necesara, dar cu potential recuperator de patrimoniu romanesc incalculabil, readucand in realitate valori ale culturii si istoriei romane vechi, stravechi, care momentan stau necunoscute, cine stie pe unde, sortite pierderii si distrugerii. Ca sa fie mai clara actiunea propusa, nu este vorba de adunari si stocari de carti intr-un loc, ci doar de comunicari statistice, prin care sa se adune niste date si informatii de existenta acestora. Esential va fi existenta cartii, titlul acesteea, autorul, anul publicatiei, limba in care este publicata, tematica acestei carti, etc., locul unde se afla cartea, starea ei de ingrijire, daca necesita reparat, etc., etc. ___________________________ ___________________________ Actiunea este la nivel global, iar ideea este a se cere sprijin si participare tuturor familiilor romanesti de pretutindeni, nu tocmai la bibliotecile mari existente, unde evidentele oricum sunt clare si asigurate! IOAN MICLAU >>> continuare>>> ==================== SCRIITORI DE LA ANTIPOZI ==================== Despre scriitor si cineast -aici>>>> ==================== Despre scriitoare si eseista -aici >>>>>> ==================== ADEVĂRATE, REALE PUNŢI DE LEGĂTURĂ, ÎNTRE ROMÂNI! Cornelia .T. Chifu: Spune-mi mai clar ce înseamnă revista losif Vulcan. Cu drag şi consideraţie.“ Ben Todica : „losif Vulcan“ e o revistă literară realizată de poetul loan Miclău, în care scriitori, poeţi, jurnalişti, specialişti, cititori, îşi publică lucrările. Abonamentul anual costă 20 de dolari. Acesta e salariul pe o oră de muncă în Australia. Scriitorul loan Miclău, este şi fondatorul, proprietarul, Bibliotecii Mihai Eminescu din Cringila, N.S.W, Australia, de unde cititorii români împrumută cărţi prin poştă. Deci este un om pasionat şi dedicat culturii neamului. !“ ==================== Pr. Ioan Vasile Prundus, de la Biserica "Sf.Ioan Botezatorul" - Sydney, la biblioteca "Mihai Eminescu" - Cringila, N.S.W ___________________________ ___________________________ Pictura tinerei Ramona Bozan - orasul Wollongong, N.S.W - Australia ____________________________
iulie 2018
L M M J V S D
« nov.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

RSS Revista IOSIF VULCAN – Australia

  • A apărut o eroare; probabil fluxul nu funcționează. Încearcă din nou mai târziu.
Reclame

%d blogeri au apreciat asta: